ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
ครอบครัว (FAMILY)
Year :  
Technique: Plaster
Size :  
   
Note: