ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
หวี“HARMONY”
Year : 2503
Technique: Bronze
Size : 68 x 52 CM.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ. 2503
สมบัติของนางมีเซียม ยิบอินซอย, กรุงเทพฯ

The 11st National Exhibition of Art