ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
ตะกร้อ
Year : 2504
Technique: Bronze
Size : 112 x 60 CM.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2504
สมบัติของนางมีเซียม ยิบอินซอย, กรุงเทพฯ

The 12nd National Exhibition of Art