ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
ชีวิต“LIFE”
Year : 2497
Technique: Bronze
Size : 58 x 29 ซม.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ. 2497
สมบัติของนางมีเซียม ยิบอินซอย, กรุงเทพฯ

The 5th National Exhibition of Art