ผลงาน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

 

ชื่อผลงาน:
“ ปลาทิพย์ ” ( จิตที่หลุดพ้น)
ปี : 2547
เทคนิค :

ปูนปั้นประดับกระจก

ขนาด:

56 x 114 x 121 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: เปรียบปลาติดปีกเป็นการบรรลุธรรมของมนุษย์หลุดพ้นจากอาสะกิเลสมุ่งไปสู่ความว่าง น้ำหมายถึงกิเลส ปีกหมายถึงธรรมะ

 

Back