ผลงาน เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

 

ชื่อผลงาน:

“ เต่าทิพย์ ” ( อายุยืน)

ปี : 2547
เทคนิค :

ปูนปั้นประดับกระจก

ขนาด:

56 x 114 x 121 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด:

แสดงถึงผู้มีธรรมะเปรียบเป็นเต่าอายุยืน ไม่เป็นพิษภัย รักสงบ จิตใจเป็นสุข หลุดพ้นจากสภาวะกิเลส อยู่ในขั้นของพระโสดาบัน 

Back