Home
 
 
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หุ่นหลวง
โครงการอนุรักษ์วัดอรุณ
นิทรรศการคชธาตุ
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
หนังสือประติมากรรมร่วมสมัย
งานอนุรักษ์ผลงาน อ.เขียน ยิ้มศิริ
ติดต่อโครงการส่งเสริมศิลปะไทย
งานสะสม

 

 

 

 

 

 

   นิทรรศการคชธาต


 

นิทรรศการสื่อผสม ชุด”คชธาตุ ๔“ โดยผ่านความงามในศิลปะการแกะสลักของสล่าแห่งล้านนา สล่าเพชร วิริยะ ที่ได้นำเอาจิตวิญญานแห่งคชสารล้านนามาก่อกำเนิดเป็นผลงานชุด “คชธาตุ ๔“ และจัดแสดงเป็นนิทรรศการประกอบสื่อผสมที่สะท้อนถึงเรื่องราวในผลงาน ที่กล่าวถึงการก่อกำเนิดคชสารจากพลังแห่งธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ
นิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากห้างดิเอ็มโพเรี่ยม ช็อปปิ้ง
คอมเพล็กซ์ และมูลนิธิเพื่อนช้าง ณ บริเวณ Fashion Hall ห้างดิ เอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์
ต่อไปได้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กันยายน 2545 โดยในวันที่ 6 กันยายน 2545 คุณพลอยไพลิน เจนเซ่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ

Home

 

 โครงการส่งเสริมศิลปะไทย   www.thaiartproject.org   E-mail artcenter@thaiartproject.org