ผลงาน คำอ้าย เดชดวงตา

 

ชื่อผลงาน:
ฉัตทันต์
ปี : 2532
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด: 150 x 150 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Masterpiece
แนวความคิด:
งานหนึ่งใน 3 ชิ้นที่เล่าเรื่อง
ราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก วรรณคดี “ไตรภูมิ
พระร่วง” เชื่อกันว่าช้าง “ฉัตทันต์” คือ พระพุทธเจ้า
กลับชาติมาเกิด ซึ่งได้ประกอบกรรมดีชั่วอันเป็นที่
สุด โดยงาน 3 ชิ้น ในชุดนี้ ประกอบด้วย ภาพที่1
ความเป็นที่สุดทางโลกุตละ ภาพที่ 2 คือภาพนี้เป็น
การดำเนินทางสายกลาง และภาพที่3 ความเป็นที่
สุดทางโลกียะ

 

Back