ผลงาน ดี ช่างหม้อ

 

ชื่อผลงาน:

เมื่อข้าพเจ้าพูดถึงแต่เรื่องของตัวเอง

ปี : 2547
เทคนิค :

ดินเผา

ขนาด:

154 x 244 x 100 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

การเฝ้าสังเกตความเป็นไปของตัวเองในทุก ๆ อิริยาบถในทุก ๆ วัน นาน ๆ เข้าเรื่อย ๆ ก็จะเริ่มเข้าใจตนเอง อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในภพชาตินี้ อย่างเป็นสุขตามความเป็นจริง


 

Back