ผลงาน คำอ้าย เดชดวงตา

 

ชื่อผลงาน:
คชา
ปี : 2532
เทคนิค : แกะสลักไม้
ขนาด: 167 x 530 x 290 ซม.
ต้นฉบับชิ้น:

Masterpiece

แนวความคิด:
เป็นงานที่ได้แนวคิดจาก
กุศโลบายโบราณที่ห้ามกินเนื้อช้างเพราะเป็นสัตว์
ใหญ่และเนื้อช้างมีรสชาติอร่อย จึงต้องห้ามเพื่อไม่
ให้ช้างสูญพันธุ์ ช้างเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมของ
สรรพชีวิต ธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไป ที่มีความเกี่ยว
เนื่องโยงใยกัน ทั้งเกื้อกูลและขัดแย้งกัน

 

Back