ผลงาน อินสนธิ์ วงศ์สาม

 

ชื่อผลงาน:
Organic Form
ปี : 2528
เทคนิค :

แกะไม้

ขนาด:

47 x 219 x 55 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด: ผลงานมีจุดเด่นและจินตนาการอยู่ในใจแล้วกรุยทางเข้าไปค้นหาเพื่อความงามในอุดมคติ และประสบการณ์อันยาวไกลและสกัดเจาะ แล้วขัดแต่ง จนรูปทรงของธรรมชาติหรือพื้นผิวของงานไม้ มีความประสานกลมกลืนอย่างลงตัวและงดงามในเนื้อของไม้การลงซิ่วลงไปในเนื้อไม้ก่อเกิดแรงบันดาลใจ อุปมาได้ว่า มนุษย์มีสิ่งห่อหุ้มที่ต้องสกัดออกนั้น เป็นความเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยิ่งถูกสกัดออกไปมากเท่าไรเพียงใดความงามย่อมปรากฏขั้นตามมาเพียงนั้น

 

Back