ผลงาน อินสนธิ์ วงศ์สาม

 

ชื่อผลงาน:
Sleeping
ปี : 2533
เทคนิค :

แกะไม้

ขนาด: 60 x 244 x 210 ซม.
ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด :
งานหนึ่งใน 3 ชิ้นที่เล่าเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดี “ ไตรภูมิพระร่วง ” เชื่อกันว่าช้าง “ ฉัตทันต์ ” คือ พระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิด ซึ่งได้ประกอบกรรมดีชั่วอันเป็นที่สุด โดยงาน 3 ชิ้น ในชุดนี้ ประกอบด้วย ภาพที่ 1 ความเป็นที่สุดทางโลกุตระ ภาพที่ 2 คือภาพนี้เป็นการดำเนินทางสายกลาง และภาพที่ 3 ความเป็นที่สุดทางโลกียะ

 

Back