ผลงาน จักรพันธุ์ โปษยกฤต

 

ชื่อผลงาน:
ประติมากรรมเรื่องสังข์ทอง : เจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควาย
ปี :
 • 2534
เทคนิค :
 • พลาสเตอร์
ผู้ออกแบบและควบคุม :
 • จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 • วัลลภิศร์ สดประเสริฐ
ประติมากร :
 • มานพ สุวรรณปินฑะ
ปั้นหัวเจ้าเงาะ
 • จักรพันธุ์ โปษยกฤต
 • วัลลภิศร์ สดประเสริฐ
ประดับลวดลาย :
 • ชัยวุฒิ คิณปรางค์
 • ธวัชชัย วิเศษกุล
 • วิรัช แสงครุฑ
 • สุดสาคร บุษบก
 • มาลัย คำอ้ายรักษา
 • จินตนา คำอ้ายรักษา
สมบัติของ :
 • มูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต

 

Back