ผลงาน กมล ทัศนาญชลี

 

ชื่อผลงาน:
หลอดสี
ปี : 2525
เทคนิค : ทองแดง , ไม้ และคอนกรีต
ขนาด: 22 x 22 x 115 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Masterpiece
แนวความคิด:

สะท้อนให้เห็นถึงการนำสิ่งรอบตัวของศิลปินอย่าง “ หลอดสี ” มาเป็นเนื้อหาสำคัญในงาน โดยสะท้อนชีวิตการสร้างสรรค์งานของศิลปินตลอดจนชีวิตของคนในสังคม


 

Back