ผลงาน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

 

ชื่อผลงาน:

ขณิกะสมาธิ

ปี : 2546
เทคนิค :

บรอนซ์

ขนาด:

87 ซม.

ต้นฉบับชิ้น 1/10
แนวความคิด:

การสร้างสรรค์งานประติมากรรมของข้าพเจ้าแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบทางความคิด รูปแบบที่ 1 เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์จากความพอใจส่วนตัว รูปแบบที่ 2 เป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์จากความพอใจส่วนตัวมาสู่ความเป็นเหตุและผลที่มีความสืบเนื่องผูกพันกัน รูปแบบที่ 3 พัฒนาสู่การเน้นเนื้อหาสาระของการแสดงออก

การสร้างสรรค์ผลงานในเนื้อหา “ ความว่าง ” ชุดนี้ เป็นการเริ่มต้นแนวความคิดในรูปแบบที่ 3 ที่ต้องการสื่อความหมายในสาระจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐสุดของมวลมนุษยชาติ

ในขณะที่ข้าพเจ้าบรรยายธรรมด้วยการสร้างสรรค์โดยสื่อทางประติมากรรม ในขณะเดียวกัน ประติมากรรมที่ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ที่สื่อความหมายในทางธรรมก็มีส่วนพัฒนาความคิดและจิตใจของข้าพเจ้าไปพร้อม ๆ กัน

ชีวิตที่ถูกโหมกระหน่ำด้วยระลอกคลื่นแห่งอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดวันแล้ววันเล่า เมื่อเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมย่อมปรารถนาแสวงหามรรคาแห่งความหลุดพ้น มรรคแห่งความรู้ทางอารมณ์และความคิด และดำเนินไปตามเส้นทางนี้จะนำไปสู่ “ ความว่าง ” ซึ่งเป็นฐานสำคัญที่จะนำไปพบกับแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะนำไปสู่ความเป็น “ พุทธ ” คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในที่สุด 

Back