ผลงาน ปรีชา เถาทอง

 

ชื่อผลงาน:

ศิลปกรรม เรื่อง ตู้แห่งความเพียร

ปี : 2542
เทคนิค :

สื่อสร้างสรรค์ , ไม้อัดสัก ลงรักปิดทอง , แผ่นดินเผา

ขนาด:

98 x 78 x 170 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด:

สื่อความหมายถึง พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภธูมิพลอดุลยเดชมหาราช เมื่อวันขึ้นเถลิงราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 9 ของราชอาณาจักรไทย “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” วิธีการนำเสนอ ใช้รูปสัญลักษณ์ทางทัศนศิลป์สื่อผสม ระหว่างตู้ลายรดน้ำปิดทอง แสดงลวดลายเป็นคลื่นทะเล 7 ระดับ หมายถึง คลื่นทะเล 7 วัน 7 คืน ที่พระมหาชนกทรงว่ายน้ำด้วยความเพียร อันเปรียบได้ดั่งพระราชประสงค์ในพระวิริยะบารมี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ภายใต้ตู้พระธรรม จะบรรจุแผ่นดินเผาที่จารึกประโยคในพระปฐมบรมราชโองการ “ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ” ซ้ำไปมาต่อเนื่องเต็มทั้งผนังภายในตู้พระธรรม อันจะสื่อความหมายถึงพระราชประสงค์ และพระวิริยะบารมีที่จะทรงงานเพื่อพสกนิกร และแผ่นดินสยามของเรา


 

Back