เบื้องหลังการสร้างหุ่นหลวง ร.ศ. ๒๑๘

The Reproduction of Royal Puppet A.D. 2000