ผลงาน เสาวภา วิเชียรเขตต์

 

ชื่อผลงาน:
รักของเม่
ปี : 2529-2530
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 113 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/7
แนวความคิด: “รักของแม่” นั้นใหญ่หลวงนักถ้าจะเทียบ กับแผ่นฟ้า มาทาบกับแผ่นดินก็ยังหาค่าประมาณมิได้ ฉะนั้นผู้ที่มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พึงกระทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลแก่ตัวเอง สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทดแทนพระคุณของแม่ได้ คือ เป็นลูกที่กระทำแต่สิ่งที่ดีงาม ด้วยกาย วาจา และใจ เป็นนิจเพื่อความสุขในภพนี้และภพชาติต่อไป

 

Back