ผลงาน ศราวุธ ดวงจำปา

 

ชื่อผลงาน:
โต๊ะธรรม
ปี : 2547
เทคนิค :

เชื่อมโลหะ

ขนาด:

250 x 250 x 230 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: งานชิ้นนี้เป็นสัญลักษณ์ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม ระหว่าง Form และ Space การมีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริง สิ่งที่อยู่ภายในและภายนอก ทำให้เข้าใจว่า ในการเรียนรู้คนและมองคนต้องมองทั้งภายในและภายนอก พยายามให้เข้าถึงคนอื่น ๆ การใช้โต๊ะนำเสนอในงานเพราะอยากให้งานสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนได้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ รูปทรงของปลา เป็นลัญลักษณ์ของการเกี่ยวเนื่องกับการเกิด การเริ่มต้นของชีวิตที่เริ่มจากน้ำ

 

Back