ผลงาน ถนอมจิตร์ ชุ่มวงศ์

 

ชื่อผลงาน:
วัว
ปี : 2535
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด: X 50 x 107 x 78 ซม.
S 21 x 85 x 60 ซม.
ต้นฉบับชิ้น :   Masterpiece
แนวความคิด:

มนุษย์และสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันจะต่างกันก็เพียงรูปร่างและสติปัญญา พุทธศาสนสุภาษิตกล่าวว่า “ทุกชีวิตที่เกิดมา แล้วจะต้องแตกสลายในที่สุด”โดยปัจจัยของเวลาและพฤติกรรมของการดำรงอยู่ดังเช่นแผ่น โลหะที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีท ี่ทันสมัย มีความแข็งแรงเป็นโครงสร้างเมื่อนำมาเชื่อมต่อเป็นรูปสัตว์ในอิริยาบทต่างๆแล้วไม่นานมันก็จะผุกร่อนและสลายในที่สุดตามกาลเวลาและด้วยธรรมชาต ิของวัตถุจะช้าหรือเร็วขึ้นกับองค์ประกอบเป็นพื้นฐาน


 

Back